Brede school ontwikkeling

Beleidsplan Brede School Noorderlicht  2015-2019

1. Inleiding

‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het van oorsprong Afrikaanse gezegde. Maar die ‘village’ bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd, en waarin kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. Zoals we zagen zijn traditionele steunstructuren of gemeenschappen als kerk, nabuurschap en verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en steunen, tegenwoordig grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als kinderopvang, onderwijs, sport en spelvoorzieningen, maar die vervullen soms nog weinig de rol van ‘medeopvoeder’.

Die opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving is van belang voor burgerschapsvorming en kan bijdragen aan preventie van problemen als kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, jongerenoverlast etc. De context van de leefomgeving (de straat, de buurt, sociale netwerken, ofwel: de civil society) speelt bovendien een belangrijke rol bij het ontstaan en voortduren van pedagogische problemen.

De Vreedzame School – en in het verlengde daarvan De Vreedzame Wijk – probeert de pedagogische village weer te creëren, door met name volwassenen (leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoorde-lijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen.

Een brede school biedt kansen, het is het kind dat ons bindt.

Het proces om te komen tot een brede school in Wijchen Noord heeft vele jaren geduurd. Nu is deze een feit.Doordat de brede school een centraal ontmoetingspunt is, draagt het ook bij aan de leefbaarheid in de wijk.Kinderen hebben een stimulerende en uitdagende leeromgeving nodig; dit prikkelt hun leergierigheid, doet recht aan onderlinge verschillen en biedt ze de kans om zich te ontplooien. Brede scholen bieden een dergelijke omgeving, doordat onderwijs gecombineerd wordt met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen extra kansen.

Wijchen kent momenteel een groot aantal Brede Scholen. De afgelopen jaren zijn er door de partners in de Brede Scholen gezamenlijke activiteiten ontplooid die vooral op het vlak lagen van activiteiten voor kinderen. De volgende stap in de verdere ontwikkeling van de Brede Scholen is nu in zicht. Het delen van een  pedagogische visie op leren en uitdagen en op een elkaar versterkende deskundigheid van de partners.

2. Visie op de Brede School Noorderlicht

In onze brede school waarin partners en bewoners samenwerken,  bieden we kinderen, bezoekers van Noorderlicht en wijkbewoners optimale ontwikkelingskansen in hun directe omgeving zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving.

3. Missie

In Noorderlicht  werken onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk, leefbaarheidsgroep, verenigingen (op gebied van sport en cultuur), wijkvereniging en bewoners samen (aan een breed palet van activiteiten) afgestemd op de behoeften van de kinderen, jongeren en overige wijkbewoners. Ze vormen in en rondom Noorderlicht  een (pedagogische) infrastructuur voor kinderen en bevorderen de sociale cohesie in de wijk ten behoeve van alle wijkbewoners.

4. Doelen

We willen kinderen brede ontwikkelingskansen bieden die nodig zijn voor een goed deelnemen aan en functioneren in de maatschappij.

De ontwikkeling van Noorderlicht heeft de volgende aandachtsgebieden.

 • Doorlopende pedagogische lijn (peuterspeelzaal, kinderopvang, school, wijk, sport). Uitgangspunt is dat alle partijen zich houden aan dezelfde gebruiks- en omgangsregels binnen Noorderlicht
 • Aanbieden van voor- tussen- en naschoolse opvang voor (de kinderen van) werkende ouders • Aanbieden van verrijkings activiteiten (kinderen 4-12)
 • Creëren van een ontmoetingsplek voor schoolverlaters/tieners/jongeren (13-18)
 • Creëren van een ontmoetingsplek voor ouders, wijkbewoners  en bevorderen van ouder- en buurtparticipatie
 • Geven van opvoedondersteuning middels informatie en workshops
 • Betrekken van ouders, wijkbewoners, partners en gebruikers/huurders bij activiteiten op school en het  opzetten van wijk activiteiten en hen stimuleren deze activiteiten zo veel mogelijk gezamenlijk uit te voeren
 • Speciale ondersteuningsmogelijkheden zoals logopedie, (kinder)psychologie, kinderfysiotherapie en afdeling het jonge kind van de Bolster
 • Het geven van opvoedondersteuning middels informatie en het aanbieden van workshops
 • Mogelijkheden voor informatie aan buurtbewoners en ouders vanuit Sociaal wijkteam en GGD en schoolmaatschappelijk werk (spreekuur) op het gebied van zorg en welzijn.

5. Inhoudelijk overleg.

 1. Gemeente:
  De gemeente zal de Brede Scholen ook in de toekomst in rand voorwaardelijke zin blijven ondersteunen en faciliteren. Een en ander passend bij de regie op jeugd- en onderwijsbeleid.
 2. De beleidscommissie Brede scholen (de voormalige regiegroep)
  Stelt een meerjarenbeleidsplan Brede Scholen op en stimuleert, bevordert en monitort de ontwikkeling van de Brede scholen in Wijchen. De beleidscommissie  bestaat uit drie vertegenwoordigers van Kans en Kleur, de eerste stap, MEERwelzijn en de Gemeente.
 3. De stuurgroep
  In Noorderlicht is er een stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de kernpartners in de wijk.Deze bepaalt voor Noorderlicht het gewenste niveau van samenwerken binnen de Brede School en aan welke aandachtsgebieden in de tijd wordt gewerkt.

6. Uitvoerende organisatie.

 1. De programmacommissie
  De programmacommissie vertaalt de onder 4 genoemde aandachtsgebieden in een concreet aanbod van (verrijkings)activiteiten en neemt de organisatie van deze activiteiten ter hand. In de commissie zijn de kernpartners vertegenwoordigd en maken ook ouders/buurtbewoners er deel van uit.
 2. De beheercommissie
  Ook in de beheercommissie zijn alle kernpartners vertegenwoordigd. De commissie bespreekt de dagelijkse gang van zaken in het gebouw, neemt hierover besluiten en adviseert het bestuur Stichting Brede School Noorderlicht inzake beheer en exploitatie van het gebouw.

7. Monitoring

De Beleidscommissie Brede Scholen monitort de ontwikkeling van de Brede Scholen door jaarlijks een gesprek te voeren met een vertegenwoordiging van de stuurgroep. Ook het evaluatieverslag wordt daarbij betrokken.De stuurgroep stelt speerpunten vast voor de programmacommissie en stelt het programma vast. Tenminste 2x per jaar (opzet programma en evaluatie) wordt e.e.a. in een gezamenlijk overleg tussen stuurgroep en programmacommissie besproken.T.a.v. het beleid op gemeentelijk niveau verwijzen we naar de intentieverklaring en convenant.

8. Middelen

Omgaan met beschikbare middelen (of het genereren van middelen) zal voor de komende jaren steeds belangrijker worden.De kernpartners van Noorderlicht (Paulusschool, de eerste stap en wijkvereniging) zullen aangeven hoeveel uur binnen het afzonderlijke taakbeleid beschikbaar is voor Brede schoolontwikkeling.

Kinderen betalen  voor activiteiten een bijdrage, de hoogte van deze bijdrage is sterk afhankelijk van het type activiteit. Uitgangspunt is dat “gratis” veelal ook niet als waardevol wordt ervaren door de deelnemers. Eigen bijdragen moeten echter geen belemmering vormen voor kinderen die opgroeien in minder financieel draagkrachtige gezinnen.

9. Rechtspersoon en formele verantwoordelijkheid

Brede school activiteiten dienen juridisch gezien verantwoord plaats vinden. Ook voor vrijwilligers en medewerkers dient de aansprakelijkheid goed geregeld te zijn.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑